NENO LA LEO | Mithali 18:20-21 Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake; Atashiba mazao ya midomo yake…

Mithali 18:20-21

Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake; Atashiba mazao ya midomo yake.
Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi; Na wao waupendao watakula matunda yake.

TAFAKARI

Mara nyingi tunaongea maneno mengi bila kufikiria. Kupitia maneno yetu tumejenga wenzetu lakini pia tumebomoa vitu mbali mbali yakiwemo mahusiano yetu na wenzetu. Katika ulimi kuna mauti na uzima, kwa lugha nyingine maneno yako yanaweza kuleta kifo kwenye vitu ambavyo vimekua na kupendeza katika maisha yako. Pia maneno yako yanaweza kuleta uzima kwa vitu vyote ambavyo vimekufa katika maisha yako. Chochote unachosema hivi leo kinaweza kikawa ni chanzo cha mauti katika maisha yako ya baadaye au chanzo cha uzima. Mimi nimeamua kuchagua uzima, nitanena yale maneno yatakayo leta baraka na uzima maishani mwangu. Nataka nikutie moyo ndugu yangu uchague uzima pia na kuweka mbali kila aina ya neno liwezalo kukuletea mauti au hata hali ya umauti katika maisha yako.

SALA

Mungu wangu, naomba nisadie niweze kutumia ulimi wangu vizuri kwa ajili ya sifa na utukufu wa Jina lako. Kwa Jina kwa Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | 2 Wathesalonike 3:3 Lakini Bwana ni mwaminifu, atakayewafanya imara na kuwalinda na yule mwovu…

2 Wathesalonike 3:3

Lakini Bwana ni mwaminifu, atakayewafanya imara na kuwalinda na yule mwovu.

TAFAKARI

Sifa moja ya Mungu ambaye tunamtumikia ndani ya Kristo Yesu, ni kwamba ni Mungu mwaminifu. Ni Mungu ambaye hutimiza ahadi zake kwa wanadamu na kuwatunza wale wote wampendao. Tunajua kuwa kuna nguvu mbili zinazoshindana katika ulimwengu huu, nguvu za giza (za shetani) na nguvu za nuru, za Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi tulio ndani ya Kristo tunajua kuwa nguvu za giza zinaweza kupambana dhidi yetu lakini hazitaweza kutushinda maana aliye ndani mwetu ni mkuu kuliko aliye ulimwenguni. Nataka nikuhakikishie kuwa usimwogope shetani wala wakala wake yeyote. Mungu hatamruhusu akuonee wala kukudhuru. Atakulinda wewe na familia yako, atakuepusha na mabaya yote na kukufanya imara ndani ya Kristo Yesu ukiendelea kuweka tumaini lako lote kwake.

SALA

Mungu wangu na Baba yangu, tazama maisha yangu yapo mikononi mwako. Ninazidi kujikabidhi kwako siku ya leo, naomba uzidi kunifunika kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Unitunze kwenye pendo lako ili niweze kutembea kwenye amani yako. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Zaburi 99:6-7 Musa na Haruni miongoni mwa makuhani wake, Na Samweli miongoni mwao waliitiao jina lake, Walipomwita Bwana aliwaitikia; Katika nguzo ya wingu alikuwa akisema nao…

Zaburi 99:6-7

Musa na Haruni miongoni mwa makuhani wake, Na Samweli miongoni mwao waliitiao jina lake, Walipomwita Bwana aliwaitikia; Katika nguzo ya wingu alikuwa akisema nao. Walishika shuhuda zake na amri aliyowapa.

TAFAKARI

Tunasoma katika maandiko kuwa Musa, Haruni and Samweli waliliita jina la Mungu na Bwana aliwaitikia. Walimwamini Mungu katika maisha yao na Mungu alikuwa pamoja nao. Tunajifunza katika maisha yetu haya imetupasa kumwita Mungu katika kila jambo tunalopitia. Mungu bado anajibu maombi na bado anasikiliza sala za watu wake. Nataka nikutie moyo kuwa katika mambo yote unayokutana nayo katika maisha kuwa ukiliita jina la Bwana atasikia, atakujibu na kukutana na shida zako.

SALA

Mungu wangu, naleta shida zangu zote mikononi mwako. Naomba unisadie niweze shinda kila aina ya tatizo ambalo lipo mbele yangu kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Marko 11:25-26 Nanyi, kila msimamapo na kusali, sameheni, mkiwa na neno juu ya mtu; ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu…

Marko 11:25-26

Nanyi, kila msimamapo na kusali, sameheni, mkiwa na neno juu ya mtu; ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu.
Lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu.

TAFAKARI

Tunaishi pamoja na wanadamu wenye mapungufu, ambao mara nyingi hutukwaza kwenye mambo mengi. Maaandiko yanatufundisha kusamehe saba mara sabini maana Yesu alijua kuwa kuna watu ambao wana tabia ya kurudia makosa yale yale. Ili tuweze kuishi maisha safi mbele za Mungu, inabidi tujifunze kumwomba Mungu atupe moyo wa huruma na rehema. Moyo ambao utakuwa tayari kusamehe watu wote, kuwaachilia na kutoweka kinyongo ndani. Tutapofika sehemu ambapo tutaweza samehe na kuendelea kuwapenda hao watu walitukosea, basi tutakuwa tumekomaa katika ukristo wetu.

SALA

Mungu wangu nisadie niweze kusamehe wenzangu kama wewe ulivyo nisamehe. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

Karibuni Ibada ya Kiswahili | Leo Jpili 23 Julia 2017 Kuanzia Saa Kumi Kamili | Mafundisho

Ibada ya Kiswahili – 23 Julai 2017 na Mch. Ipyana Mwakabonga

Usemi wa Wahenga “Samaki mmoja akioza basi wote wameoza”

Salaam kabla ya Mahubiri: “Unataka kufika umbali gani na umejiandaa kiasi gani?!Basi kaa mkao wa kwenda!

Nuhu: Tunajifunza kitu gani kutoka katika somo la Nuhu

Somo: Mwanzo 6:1-22

Mwanzo 6:21 21Bwana akasikia harufu ya kumridhisha; Bwana akasema moyoni, Sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake; wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya.

Mwanzo5:28-29 28 Lameki akaishi miaka mia na themanini na miwili, akazaa mwana. 29 Akamwita jina lake Nuhu, akinena, Huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana.

Yuda 1:6-76Na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. 7 Kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando-kando, waliofuata uasherati kwa jinsi moja na hawa, wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imewekwa kuwa dalili, wakiadhibiwa katika moto wa milele.

Nuhu: Tunajifunza kitu gani kutoka katika somo la Nuhu

Mungu anatusaidia kuboresha mitazamo yetu

  • Tunavikwa uwezo wa kuona na kutambua mitazamo chanya pasipo kujali mazingira tunayoishi
  • Kutujengea utayari wa kuyapokea mafundisho sahihi ambayo yanaweza kuteletea mabadiliko katika maisha yetu!
  • Kutambua thamani ya nafasi yako katika mpango wa Mungu ili uweze kuongezewa…

 

Vizibo/Kizuizi

 

  1. Vinavyoweza kuondolewa
    • Vizibo vya kujiwekea wenyewe
  2. Visivyoweza kuondolewa
  3. Vinavyoletwa na watu

 

IMG_3778