NENO LA LEO | Zaburi 90:10-12 Siku za miaka yetu ni miaka sabini, Na ikiwa tuna nguvu miaka themanini, Na kiburi chake ni taabu na ubatili, Maana chapita upesi tukatokomea mara…

Zaburi 90:10-12

Siku za miaka yetu ni miaka sabini, Na ikiwa tuna nguvu miaka themanini; Na kiburi chake ni taabu na ubatili, Maana chapita upesi tukatokomea mara. Ni nani aujuaye uweza wa hasira yako? Na ghadhabu yako kama ipasavyo kicho chako? Basi, utujulishe kuzihesabu siku zetu, Tujipatie moyo wa hekima.

TAFAKARI

Kila mmoja wetu ameumbwa kwa kusudi. Hakuna ambaye ameumbwa kwa bahati mbaya. Mungu alikujua kabla hujazaliwa, Yeremia 1:5 na pia alitenga wakati maalumu utakaoishi kwenye dunia hii Esta 4:14. Mhubiri 11 inasema kila jambo na wakati wake, kuna mwanzo wa jambo na mwisho wake. Hata kipindi cha kuishi kwetu hapa duniani kimehesabiwa, kwa hiyo imetupasa kuishi maisha ya kumwogopa Mungu ili tupate kutimiza kusudi la kuumbwa kwetu.

SALA

Mungu wangu, nisadie nipate kufahamu kusudi la kuumbwa kwangu na niweze kuishi maisha yangu yote kulitimiza hilo kusudi. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK- NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | 1 Petro 5:8 Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi, kama simba angurumaye, huzunguka-zunguka, akitafuta mtu ammeze…

1 Petro 5:8

Muwe na kiasi na kukesha; kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi, kama simba angurumaye, huzunguka-zunguka, akitafuta mtu ammeze.

TAFAKARI

Kiasi ni tunda la Roho Mtakatifu, Wagalatia 5:23. Watu wengi wamejikuta wakipata hasara katika maisha kwa kukosa kiasi. Mtume Petro anatukumbusha siku ya leo kuwa tuwe na kiasi na kukesha katika maombi. Kwa kuwa mshitaki wetu Ibilisi, kama Simba angurumaye, huzunguka-zunguka, akitafuta mtu ammeze. Shetani hutega mitego mbali mbali ili apate kutudondosha wote dhambini. Hata leo kuna mitego yake kwa ajili yangu na yako. Tuombe Mungu atusadie tuishi na moyo wa kiasi ili tupate kuipeuka hiyo mitego na kushinda dhambi.

SALA

Mungu wangu, nisadie niweze kuishi maisha ya kiasi. Naomba unisadie niweze kutembea na Roho wako maishani mwangu ili niweze kukua ndani yake na kuweza kuwa na matunda yake yote. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Mithali 3:29 Usiwaze mabaya juu ya jirani yako, Ambaye anakaa karibu nawe na kujiona salama…

Mithali 3:29

Usiwaze mabaya juu ya jirani yako, Ambaye anakaa karibu nawe na kujiona salama.

TAFAKARI

Inawezakana katika hali moja au nyingine kuna wakati umejikuta unawaza mabaya juu ya jirani yako. Wote kwa namna moja au nyingine tunajikuta kuwa tunawaza mawazo mabaya katika maisha yetu ya kila siku. Kuna siku tunaamka ambapo kila neon au tendo ambalo jirani zetu wanafanya tunaishia kulitafsiri vibaya. Ikitokea siku kama hizo ni vyema kujifunza kutoruhusu yale mawazo mabaya ndani yetu kutengeneza picha ya uongo juu ya wale tuwapendao. Ni vizuri tujifunze kumwendea Mungu na kuomba neema yake itusaidie ili tusingie kwenye mitego ya kuwazia jirani zetu vibaya.

SALA

Bwana Mungu, nisadie nisije amini yale mawazo mabaya ambayo yanakuja kichwani mwangu. Nisadie niweze kuona mazuri kwa watu wote hususani wale ninao wapenda. Kwa Jina la Yesu nimeomba, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

Mithali 3:28 Usimwambie jirani yako, Nenda, urudi halafu, na kesho nitakupa, Nawe unacho kitu kile karibu nawe…

Mithali 3:28

Usimwambie jirani yako, Nenda, urudi halafu, na kesho nitakupa; Nawe unacho kitu kile karibu nawe.

TAFAKARI

Mara nyingi tunawafundisha watoto wetu kutokuwa wachoyo. Tunawambia uchoyo ni dhambi na kwamba Mungu hapendi wawe wachoyo. Lakini baadhi yetu hilo lifundisho hatukulishika vizuri tulivyo kuwa watoto. Mara nyingi huwa tunakuwa wazito kutoa vitu vyetu hata pale tunaona kuwa kuna watu wana shida kweli. Maandiko yanasema, “Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa; kipimo cha kujaa na kushindiliwa, na kusukwa-sukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa, Luka 6:38. Ni maombi yangu Mungu atupe kuwa watoaji katika maisha yetu ya kila siku.

SALA

Mungu wangu, nisamehe kwa pale niliposhindwa kuwa mtoaji. Nisadie niwe na moyo wa kutoa na kusadia sawa sawa na mpango wako katika maisha yangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | LUKA MTAKATIFU 6:43-44 Kwa kuwa hakuna mti mzuri uzaao matunda mabaya, wala mti mbaya uzaao matunda mazuri, kwa kuwa kila mti hutambulikana kwa matunda yake, maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu…

LUKA MTAKATIFU 6:43-44

Kwa kuwa hakuna mti mzuri uzaao matunda mabaya,wala mti mbaya uzaao matunda mazuri;kwa kuwa kila mti hutambulikana kwa matunda yake;maana katika miiba hawachumi tini,wala katika michongoma hawachumi zabibu.

TAFAKARI

Kwa kulinganisha ujumbe huu wa MTI na uhalisia wa maisha yetu Sisi Binadamu,tunapata ujumbe kwamba,miili na mawazo yetu binadamu hututambulisha mbele za Mungu na Binadamu wenzetu kwa matendo na utakatifu ulio ndani yetu.Ili tuweze kutimiza AGIZO na kusudi la Mungu kutuleta Duniani,inatupasa kumtumikia Mungu kwa bidii ili tuzae matunda mema .Vinginevyo HATUTAWEZA kuwa tunatenda mabaya tukitazamia kumbariki Mungu na binadamu wenzetu. Matunda tutakayozaa ndiyo yatakuwa ushahidi Wa kilichoko mioyoni mwetu!

SALA

Asante Mungu wetu kwa uzima tulio nao.Asante pia kwa neno lako takatifu lenye kutubariki.Tunakuomba utufundishe kuwa wema ili tuzae matunda mema ambayo yanakubariki.Peke yako ndiwe unaye tuwezesha kukutumikia.Ni katika Jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba.Amen.

© IYK-NENO
www.iykcolumbus.org