NENO LA LEO | Zaburi 46:1-2 Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso…

Zaburi 46:1-2
Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso.
Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, Ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari.

TAFAKARI

Kila itwapo leo tunasikia habari mbaya kutoka kwenye vyombo vya habari katika nchi hii ya kigeni tuliyopo au wakati mwengine zinatoka nyumbani tulipotoka. Haijalishi ni habari gani utasikia leo toka vyombo vya habari au kitu gani utasikia wiki hii kitu kimoja unatakiwa kukijua ni kwamba Mungu ni kimbilio letu. Mzaburi Daudi anasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni kwa bahari. Hajalishi ni jambo gani linaweza kuja mbele yako au taarifa gani utasikia. Nataka ujue Mungu wetu ni kimbilio letu na atatusadia kushinda yote.

SALA

Mungu wangu, ntakukimbilia wewe siku zote maana kwa kufanya hivyo najua sitatayarika. Kwa Jina la Yesu, Amina.

 

©IYK-NENO

www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Isaya 53:5 Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, Alichubuliwa kwa maovu yetu…

Isaya 53:5
Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, Alichubuliwa kwa maovu yetu; Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona.

TAFAKARI

Mungu wetu ni Mungu mponyaji, ametupa Neno lake lituponye kila itwapo leo. Wengi wanaposikia uponyaji wanadhani ni magonjwa peke yake lakini Mungu ana ponya uchungu, kutosamehe na kila aina ya hali ya kutamani kulipiza kisasi. Huwa anaponya hali ya kujilaumu kutokana na mambo ambayo mtu anaweza kuwa amefanya huko nyuma bila kusahau,anaponya msongo wa mawazo na bumbuwazi la moyo. Kama una maumivu moyoni mwako, una huzuni nafsini kwako au hata ni mwepesi wa kutoa matusi kinywani mwako,mwendee Bwana Yesu siku ya leo na yeye atakuponya maana kwa kupigwa na kuteseka kwake sisi tumepona.

SALA

Bwana Yesu maisha yangu yapo mbele zako. Naleta magonywa yangu yote ya mwili, akili na roho pamoja na kila aina ya maumivu mbele zako naomba uniponye sawa sawa na Neno lako. Kwa Jina la Yesu, Amina.

 

©IYK-NENO

www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | 1 Wakorintho 15:52-53 Kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho…

1 Wakorintho 15:52-53
Kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho; maana parapanda italia, na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika.  Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, nao huu wa kufa uvae kutokufa.

TAFAKARI:

Kila mmoja wetu kwa nyakati tofauti katika maisha haya tumejikuta tunapoteza watu tulio wapenda. Kila mara tunapokumbuka wale wote ambao mauti imewachukua huwa tunaumia na wakati mwengine inaonekana kama sio kweli. Maandiko yanatufundisha juu ya ufufuo wa wafu, kuwa ndani ya Yesu kuna kufufuliwa baada ya maisha haya. Hili limeandikwa kutupa tumaini kwamba hatupigi mbio bure kwenye huduma yetu ndani ya Kristo Yesu. Hii inatufundisha kwamba siku moja tutakuja kuwaona na kukutana na ndugu zetu wote waliokufa katika Bwana. Pia inatuhimiza sisi tulio hali kuendelea kusimama imara katika imani tukijua kuwa kazi yetu si bure katika Bwana.

SALA:

Mungu wangu nakushukuru kwa maisha ya wale wote walio nitangulia. Asante kwa muda ulionipa kuwa nao. Naomba uzidi kunitia nguvu huku Roho wako Mtakatifu akinifariji kila mara napowakumbuka nikijua siku moja nitakuja kuwaona tena ndani yako. Kwa Jina la Yesu, Amina.
©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | 2 Wakorintho 2:9 Naye akaniambia, Neema yangu yakutosha; maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu

2 Wakorintho 2:9

Naye akaniambia, Neema yangu yakutosha; maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu.

TAFAKARI:

Kila mmoja wetu ana udhaifu fulani. Wote tuna vijitabia na wakati mwengine tuna misimamo ambayo inaonyesha udhaifu wetu mbele za wenzetu. Kuna watu wana madhaifu ambayo yanavumilika lakini wengine yanakuwa yanashindikana kuvumilika na baadhi ya watu ambayo inapelekea hao watu kukataliwa. Inawezekana watu wanakukataa kwa sababu ya madhaifu yako, watu wengi wanakuona hufai maana kuna shida wanaiona maishani mwako.
Leo nina habari njema juu yako, kuwa neema ya Mungu inakutosha; maana uweza wa Mungu hutimilika katika udhaifu. Salimisha madhaifu yako mbele za Mungu. Mwambie ni wapi huwezi, mwambie ni tabia gani zinakushinda. Mungu wetu hatakukata Kama wengine walivyofanya. Mzaburi Daudi anasema, Baba yangu na mama yangu wameniacha, Bali BWANA atanikaribisha kwake, Zaburi 27:10. Yesu yupo tayari kukukaribisha nenda kwake leo kwa imani, naye akusadia ushinde madhaifu yako.

SALA:

Mungu wangu naleta madhaifu yangu mbele zako. Nisadie niweze kuyashinda na kuishi maisha matakatifu ya kukupendeza. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(C)IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Yoshua 1:3 Kila mahali zitakapopakanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa.

Yoshua 1:3 Kila mahali zitakapopakanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa.

TAFAKARI: Maandiko yanatufundisha kuwa Mbingu ni Nchi ni mali ya Bwana. Tena yanasema mbinguni ni kwake Mungu lakini nchi amewapa wanadamu waishi; kisha Fedha na dhahabu yote pia ni mali yake.
(Zaburi 24:1,115:16, Hagai 2:8)
Kwa kuwa vyote ni vya kwake, alimpa Abraham urithi wa nchi ili iwe yake yeye na vizazi vyake hata milele. Leo hii Mungu amekuweka wewe kwenye hii nchi kwa kusudi. Leo hii ungeweza kuwa pahala popote duniani lakini upo hapa maana Mungu ameamuru uwepo. Nataka nikutie moyo kuwa usiogope ndugu yangu. Mwamini Mungu katika yote ufanyayo. Naamini kwa moyo wangu wote Mungu anataka ufanikiwe, Mungu anataka uwe na afya njema na maisha mazuri. Kama unapambana bado na shida, siku ya leo liite Jina la Bwana Mungu wako. Mkumbushe akupe ile baraka aliyokuandalia katika nchi hii. Hata kama unaona umebarikiwa katika maeneo mengi basi usiache kumwita akutembelee katika maeneo yale yote uliyopungukiwa.

SALA: Mungu wangu, kutana na mahitaji yangu siku ya leo. Naomba uje upate kufuta yale machozi yangu ya sirini. Kutana na ile haja ya moyo wangu ili nipate kukutukuza wewe daima. kwa Jina la Yesu nimeomba,  Amina.
(c)IYK_Neno
www.iykcolumbus.org