NENO LA LEO | 1Wakorintho 5:6-8 “Kujisifu kwenu si kuzuri. Hamjui kwamba chachu kidogo hulichachusha donge zima? Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu…

1Wakorintho 5:6-8

“Kujisifu kwenu si kuzuri. Hamjui kwamba chachu kidogo hulichachusha donge zima? Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo”

TAFAKARI

Neno Chachu katika Biblia limetumika kama “mfano”. Sasa waweza kuamua kuwa chachu nzuri ama mbaya. Kwa maana hiyo tunatakiwa kuacha mambo tuliyokuwa tunafanya zamani ya uovu na udhaifu. Tunatakiwa kudumu katika chachu ya uchaji wa moyo uliozungukwa na roho wa kweli. Tujisafishe na tutakate ili kujisifu kwetu kusiharibu ukaribu wetu na yeye.

SALA

Mwenyezi Mungu tunaomba utujalie tuweze kutumika vizuri na kuwa mfano mzuri kwa jamii kwa maana ulimtoa mwanao wa pekee Yesu Kristo awe mkombozi wetu. Tufunulie macho ili tukusifu kwa kila namna itupasavyo tudumu ndani yako daima. Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

MATHAYO MTAKATIFU 4:1-4 Kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani,ili ajaribiwe na Ibilisi.Akafunga siku arobaini mchana na usiku,mwisho akaona njaa.Mjaribu akamjia akamwambia,Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu,amuru kwamba mawe haya yawe mikate…

MATHAYO MTAKATIFU 4:1-4

Kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani,ili ajaribiwe na Ibilisi.Akafunga siku arobaini mchana na usiku,mwisho akaona njaa.Mjaribu akamjia akamwambia,Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu,amuru kwamba mawe haya yawe mikate.Naye akajibu akasema,Imeandikwa,Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu.

TAFAKARI

Wakristo,tunajifunza nini juu ya majaribu tunayokutana nayo hapa Duniani?.Tunamuona mwana wa Mungu kwamba japokuwa alifunga siku arobaini lakini bado ibilisi alimjaribu,tena majaribu makali sana.Ila hakuanguka kwenye DHAMBI.Je sisi wakristo,ni mara ngapi tunajaribiwa kidogo tu na kuanguka DHAMBINI? Tukumbuke kwamba maadam tunaishi,majaribu yapo,ila tuwe WAOMBAJI sana ili Mungu atushindie majaribu.

SALA

Baba Mungu tunakushukuru kwa uhai.Asante kwa neno lako linalotukumbusha juu ya kuyashinda majaribu.Tunakuomba utujalie ustahimilivu tunapo jaribiwa, na pia tuwe waombaji wazuri ili tuweze kuyashinda majaribu.Ni katika jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba.Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | YOHANA MTAKATIFU 21:4-6 Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi hawakujua kama ni Yesu…

YOHANA MTAKATIFU 21:4-6

Hata asubuhi kulipokucha,Yesu alisimama ufuoni;walakini wanafunzi hawakujua kama ni Yesu.Basi Yesu akawaambia,Wanangu mna kitoweo?Wakamjibu La?.Akawaambia,Litupeni jarife upande wa kuume wa chombo,nanyi mtapata.Basi wakatupa;wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki.

TAFAKARI

Je tunajua kuwa kuna wakati roho mtakatifu huzungumza nasi kama jinsi Bwana Yesu alivyo zungumza na wanafunzi wake kuhusu kutupa JARIFE,lakini kwasababu ya sisi kutomsikiliza ROHO MTAKATIFU na kutii maelekezo yake,tunajikuta tukipoteza baraka zetu.Watu wa Mungu tukumbuke kwamba neno KUTII ni la msingi sana katika maisha yetu.Kama wanafunzi wa Yesu wasingetii wakatupa JARIFE,wasingewapata Samaki.Lakini ona kilichotokea baada ya utii.

SALA

Bwana Yesu ambaye tunajiandaa kukumbuka kufa na kufufuka kwako ili sisi tupate uzima tele.Tunakushukuru kwa wema wako wa ajabu kwetu.Asante kwa neno lako linalo tukumbusha jinsi ulivyo na uweza mkuu kwa wale tu wanao kutii.Tunakuomba utujalie kukutii,na kukaa ndani yako ili tuvune mema uliyo tuandalia.Ni katika Jina la Yesu Kristo tumeomba.Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Zaburi 145:10-12 “Ee BWANA, kazi zako zote zitakushukuru, na wacha Mungu wako watakuhimidi. Wataunena utukufu wa ufalme wako, na kuuhadithia uweza wako”…

Zaburi 145:10-12

“Ee BWANA, kazi zako zote zitakushukuru, na wacha Mungu wako watakuhimidi. Wataunena utukufu wa ufalme wako, na kuuhadithia uweza wako”.

TAFAKARI

Mungu ni mwamnifu kwetu na amekuwa akitenda mambo makuu juu yetu sisi wanadamu. Umewahi kujiuliza vitu vyote vilivyopo duniani vimetoka wapi? Ukishatambua swali hilo na kuona ulivyozungukwa na kila aina ya huduma muhimu huna budi kuushukuru na kuusifu uumbaji wake Mungu.

SALA

Hakika BWANA nimeona ukuu wako na uweza wako katika maisha yangu. Niwezeshe zaidi nipate kulishika neno lako na kuhadithia matendo yako ya ajabu kwa wengine ili nao wapate kujua umuhimu wa kukuweka wewe maishani mwao. Katika jina la Yesu naomba na kupokea, Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Waebrania 10: 23-25 “Na mlishike sana ungamo la tumaini letu, lisigeuke maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu; tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri…

Waebrania 10: 23-25

“Na mlishike sana ungamo la tumaini letu, lisigeuke maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu; tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri; wala tusiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi ya wengine; bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri mwonavyo siku ile kuwa inakaribia”

TAFAKARI

Je wewe ni chachu ya maendeleo katika jamii inayokuzunguka? Hususan katika kuwagusa watu kwa mkono wako wa baraka, ama kinywa chako kilichotoa maneno ya busara na hata kuwatamkia wengine mema. Neno linatuasa umuhimu wa kukutana pamoja na kusemezana, kusali, kuomba na kusaidiana. Kwa kufanya yote haya basi Upendo hushamiri na kudumu katikati yetu.

SALA

Bwana Yesu tunaomba utusaidie tuzidi kulishika neno lako kwa maana wewe ni mwaninifu. Tufanye tuwe watu wenye kupenda kushirikiana na kamwe tusijitenge na wenzetu. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org