NENO LA LEO | Mithali 3:29 Usiwaze mabaya juu ya jirani yako, Ambaye anakaa karibu nawe na kujiona salama…

Mithali 3:29

Usiwaze mabaya juu ya jirani yako, Ambaye anakaa karibu nawe na kujiona salama.

TAFAKARI

Jirani yako ni kama ndugu yako. Ndiye mtu wa msaada wa karibu wakati wa shida. Hata Mungu anatambua hayo na ndio maana mwimba Zaburi anaonya na kushinikiza uhusiano na ujirani mwema. Inawezakana katika hali moja au nyingine kuna siku umejikuta unawaza mabaya juu ya jirani yako. Ikitokea siku kama hizo ni vizuri tujifunze kumwendea Mungu na kuomba neema yake kutusadia ili tusiingie kwenye mtego ya kuwazia jirani zetu vibaya.

SALA

Bwana Mungu, nisadie nisije amini yale mawazo mabaya ambayo yanakuja kichwani mwangu. Nisadie niweze kuona mazuri kwa watu wote hususani wale ninao wapenda. Kwa Jina la Yesu nimeomba, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | 2 Timotheo 3:16-17 Kila andiko, lenye pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundisho…

2 Timotheo 3:16-17

Kila andiko, lenye pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki; ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema.

TAFAKARI

Inawezekana wewe upo kama mimi ambaye wakati mwengine nachagua andiko lipi la kusoma na lipi la kuacha. Kuna ile tabia ambayo wakati mwengine tunakimbia kusoma vitabu fulani au sura fulani na tunakuwa na amani kusoma zile sura nzuri nzuri. Mungu alitupa Biblia yenye vitabu kuanzia mwanzo hadi ufunuo kwa ajili ya kutuonya makosa yetu, kutuongoza, na kutuadibisha katika haki. Nimejifunza kusoma andiko lolote na kujitahidi kulitendea kazi hata kama linanichoma kama moto. Nimejifunza kulipokea Neno la Mungu na kuliacha lifanye yale mabadiliko ndani mwangu kulingana na mpango wa Mungu katika maisha yangu. Nataka nikutie moyo na wewe ndugu yangu kuliacha Neno la Mungu lifanye kazi ndani yako ili upate siku moja kuwa mkamilifu kama Baba yetu wa Mbinguni alivyo mkamilifu, Mathayo 5:48.

SALA

Mungu Baba, nisadie niweze kulipokea Neno lako na kulitendea kazi. Nipe kuweza tembea kwenye hofu yako siku zote za maisha yangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Waefeso 5:18 Tena msilewe kwa mvinyo, ambamo mna ufisadi bali mjazwe Roho…

Waefeso 5:18

Tena msilewe kwa mvinyo, ambamo mna ufisadi; bali mjazwe Roho.

TAFAKARI

Wakristo wengi toka madhehebu mbali mbali wamekuwa wakibishana kuwa kunywa pombe ni dhambi au siyo dhambi. Wengi wanakuja na mistari mingi ambayo kila mtu anakuwa na tafsiri yake ili kutetea mawazo yake au msimamo wake juu ya jambo hili. Kumekuwa na mafundisho mengi na mapokeo mbali mbali toka kwa watu mbali mbali. Nimeshuhudia mara nyingi wakristo wakibishana mpaka kuchukiana kwa sababu ya jambo hili. Sipo hapa kumwambia yeyote anayekunywa kwamba ni dhambi au asiyekunywa Kwamba ni mtakatifu hilo Mungu anajua mwenyewe na angaliaye mioyo yetu sote, 1 Samweli 16:7. Lakini nipo hapa kukuhimiza ujazwe na Roho Mtakatifu, yeye ana uwezo wa kukata kila aina ya kiu ndani mwako. Kama una kiu ya pombe isiyokwisha basi ana uwezo wa kuikata, kama unasumbuliwa na tamaa za mwili basi ana uwezo wa kukusadia ushinde, kama unavuta kitu chochote ambacho huwezi kukiacha yupo msaidizi anaweza kukusadia ushinde. Biblia inasema tusilewe kwa mvinyo, ambamo kuna ufisadi au kwa lugha nyingine uchafu bali tujazwe Roho. Ni maombi yangu ujazwe Roho wa Mungu ili upate kutembea katika mapenzi ya Mungu.

SALA

Mungu wangu, naomba mtume Roho wako aje ndani mwangu na kukata kila aina ya kiu ambazo hazitokani na wewe. Nipe maji yako ya uzima ili ninywe nisapate kuwa na kiu tena, Yohana 7:37. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | 1Yohana 2:15-17 Msiipende dunia, wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake…

1Yohana 2:15-17

Msiipende dunia, wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake.

Maana kila kilichomo duniani, yaani, tamaa ya mwili, na tamaa ya macho, na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia.

Na dunia inapita, pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele.

TAFAKARI

Kuna watu wengi wanafanya bidii kujaribu kuishi maisha ya Kikistro wakati wakihakikisha hawapitwi na mambo ya dunia hii. Ni watu wanamtaka Mungu na dunia kwa wakati mmoja. Maandiko yanatundisha kuwa tamaa ya mwili, mambo tunayotamani kwa macho yetu na kiburi kitokacho kwa sababu tuna uzima hayatokani na Baba. Hii dunia itapita na mambo yake yote lakini Kama tutaishi kwa kufuata mapenzi ya Mungu basi tukifa kwenye mwili huu tutaendelea kuishi ndani ya Yesu milele na milele.

SALA

Mungu Baba, nisadie nisiipende dunia. Nipe kukupenda wewe siku zote. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org